Huo Yuan Jia: [after Zhao Jian tore his shirt] Pussy claw?
Zhao Jian: It's Tiger Claw!

bdls206's rating:
[]
[]
To Top